Uchwała Komitetu Założycielskiego 18.01.2016

Komitet Obrony Demokracji
Luty 22, 2016 KOD

Uchwała Komitetu Założycielskiego
w sprawie rozpoczęcia prac nad propozycjami zmian do Statutu Stowarzyszenia

§ 1.

W związku z trwającym postępowaniem rejestrowym Stowarzyszenia, oraz celem przygotowania
jego struktury organizacyjnej (centralnej i terenowej), w tym trybu wyboru Delegatów oraz
dokonania innych niezbędnych zmian, Komitet podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac nad
propozycjami zmian do Statutu Stowarzyszenia, uwzględniając przewidywany masowy charakter
organizacji.

§ 2.

1. Dla przygotowania prac nad nowym Statutem Stowarzyszenia, Komitet Założycielski powołuje
Komisję Statutową w następującym składzie:

  1. Piotr Cykowski
  2. Adam Furtak
  3. Magdalena Ostrowska
  4. Jacek Rakuć
  5. Maria Wojciechowska

oraz upoważnia wskazane osoby do prowadzenia prac w imieniu Komitetu w celu przedstawienia
przyszłemu Zarządowi proponowanych rozwiązań statutowych.
2. Komisję powołuje się na czas trwania prac nad zmianami w Statucie.
3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia zmian Statutu przez Walne Zebranie.

§ 3.

Do głównych zadań Komisji Statutowej należy:
1. w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. przedstawienie Komitetowi Założycielskiemu (lub od
momentu rejestracji, Zarządowi Głównemu) do akceptacji szczegółowego harmonogramu i
trybu działań Komisji,
2. przeprowadzenie, we współpracy z Koordynatorami regionalnymi dyskusji na temat
kluczowych zmian w Statucie Stowarzyszenia, w tym dotyczących zasad wyłaniania Władz
Stowarzyszenia,
3. zebranie i zredagowanie wyłaniających się w ramach dyskusji głosów i możliwych
propozycji rozwiązań, przedstawiając bezstronnie różnice między zgłaszanymi
propozycjami i kluczowe argumenty przemawiające „za” oraz „przeciw” proponowanym
rozwiązaniom;
4. analiza możliwych rozwiązań na podstawie dostępnych dokumentów innych organizacji
(stowarzyszeń) o podobnej skali i sposobie funkcjonowania,
5. przeprowadzenie konsultacji nad wyłonionymi w trakcie dyskusji rozwiązaniami z
zewnętrznymi ekspertami wskazanymi przez Zarząd Główny oraz Urzędem m.st.
Warszawy,
6. przedstawienie w postaci propozycji konkretnych zapisów statutu Stowarzyszenia lub
odpowiednio alternatywnych propozycji Zarządowi Głównemu, które zostaną poddane pod
głosowanie podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 4.

Komisja Statutowa może dobierać sobie współpracowników / współpracowniczki, dbając przy tym
o wewnętrzną różnorodność oraz ogólnopolski charakter ruchu KOD.

§ 5.

Kontakt z Komisją Statutową możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
[email protected] (Komisja będzie odpowiadać wyłącznie na kwestie związane z
pracą nad zmianami do Statutu Stowarzyszenia).

Komitet Założycielski Stowarzyszenia
Komitet Obrony Demokracji
18.01.2016


Pobierz treść Uchwały (plik PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>