Oświadczenie w sprawie władz regionalnych KOD w Wielkopolsce

23 października w Poznaniu odbyło się spotkanie członków KOD-u z regionu wielkopolskiego. Miało ono na celu wypracowanie optymalnego modelu współpracy lokalnych struktur KOD-u.

Ze względu na liczne uwagi, dotyczące sposobu sprawowanie funkcji Koordynatora Regionu Wielkopolskiego przez Zbigniewa Zawadę, Zarząd Główny KOD-u, obecny na spotkaniu w składzie: Magdalena Filiks, Mateusz Kijowski, Jarosław Marciniak, po konsultacjach w regionie, przedstawił propozycję powołania zarządu Wielkopolski w szerszym składzie, z reprezentacją najaktywniejszych środowisk lokalnych.

Rozwiązanie to zakładało powołanie, do czasu przeprowadzenia w pełni zgodnych ze statutem wyborów władz Wielkopolski, zarządu tymczasowego. W jego skład wchodzić miały po dwie osoby, reprezentujące trzy najaktywniejsze środowiska w regionie. Dodatkowo, przedstawiciele Zarządu Głównego wskazali dotychczasowego koordynatora jako siódmego członka tymczasowego zarządu. Na razie nie wyraził on zgody na takie rozwiązanie i zapowiedział złożenie rezygnacji.

Ponadto Przedstawiciele Zarządu Głównego KOD-u zaproponowali utworzenie trzyosobowego komitetu wyborczego, złożonego z przedstawicieli różnych środowisk.

Zarząd Główny KOD-u stoi na stanowisku, że do momentu oficjalnych wyborów, prace regionu wielkopolskiego powinny być koordynowane przez zarząd tymczasowy, składający się z przedstawicieli najaktywniejszych środowisk lokalnych. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach możliwe będzie wypracowanie takiego właśnie rozwiązania.

Zarząd Główny KOD

  •  
  •  
  •  
  •