Informacja Komitetu Założycielskiego w sprawie prac nad Statutem Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”

Komitet Obrony Demokracji
Styczeń 14, 2016 KOD

W związku z pytaniami o stan prawny Stowarzyszenia, przekazujemy następujące wyjaśnienia:

1. Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia została podjęta na zebraniu założycielskim w dniu 2 grudnia 2015 r. w gronie członków-założycieli. W skład zebrania założycielskiego weszło 21 osób, najbardziej aktywnych w działaniach KOD na stan ówczesny i od początku zainicjowania ruchu. Zebranie przyjęło „tymczasowy” Statut Stowarzyszenia.

2. Rejestracja Stowarzyszenia jest w trakcie, na początku stycznia Komitet Założycielski upoważnił współpracującą z nami kancelarię adwokacką do działania w naszym imieniu w celu usprawnienia procesu rejestracji, w międzyczasie z KRS napłynęły uwagi dotyczące złożonej dokumentacji i zostały złożone uzupełnienia.

3. Obecnie formalnie Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Komitet Założycielski, jednak działania swoje podjął również wybrany podczas Zebrania Założycielskiego 7-osobowy Zarząd Główny, we współpracy z 4-osobową Komisją Rewizyjną. Osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego są członkami Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, Komitet uznaje wszystkie działania Zarządu.

4. Podczas Zebrania Założycielskiego, co było także przedmiotem wcześniejszych jak i późniejszych informacji, ustalono, że Statut zostanie w najbliższym możliwym terminie dostosowany do faktycznych potrzeb ruchu KOD, a prace nad nowym statutem zostaną podjęte bezzwłocznie z uwzględnieniem postulatów szerszego środowiska osób zaangażowanych w KOD. Wskazano następujący tryb pracy nad nowym Statutem Stowarzyszenia:

– przeprowadzenie konsultacji w ramach struktur KOD na temat kształtu nowego Statutu i przygotowanie projektu nowego Statutu KOD,
– bezzwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia, na podstawie obecnego Statutu zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu przyjęcia nowego Statutu KOD, określającego m.in. tryb wyboru delegatów,
– po przyjęciu przez Sąd Rejestrowy nowego Statut, zwołanie Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, w celu przeprowadzenia dyskusji programowej oraz wyboru nowych Władz Stowarzyszenia.

5. Wskazany w pkt. 4 tryb procedowania związany jest z chęcią włączenia w działania Stowarzyszenia KOD możliwie szerokiego grona zaangażowanych osób, przy jednoczesnym zabezpieczeniu możliwości podejmowania decyzji przez najwyższą władzę Stowarzyszenia jaką jest Walne Zebranie. W momencie powoływania Stowarzyszenia nie było możliwości wskazania sposobu wyboru delegatów i delegatek, w związku z rodzącą się dopiero strukturą organizacyjną KOD.

6. W celu usprawnienia prac nad nowym Statutem, Komitet Założycielski wraz Zarządem Głównym przygotowują powołanie Komisji Statutowej, której zadaniem będzie wypracowanie nowej wersji statutu we współpracy z ekspertami, prawnikami oraz na podstawie dyskusji przeprowadzonej w gronie KOD. Powołanie Komisji nastąpi w najbliższych dniach.

7. Osobą koordynującą prace nad Statutem ze strony Komitetu jest Piotr Cykowski, [email protected]

Komitet Założycielski KOD

Pobierz Statut Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w wersji PDF.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>