Komunikaty organizacyjne

Stanowisko Zarządu KOD ws. Interpretacji Statutu

Uchwała Zarządu ZG/2018/10/31/01

Warszawa 31.10.2018.

Na podstawie § 14 ust 2 Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji postanawia:

§1

Stosować wprost zapisy § 14 ust 1 pkt 2 Statutu.

§2

Zarząd zastrzega sobie prawo rozstrzygania indywidualnych spraw członków, którzy zwrócili się do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwolnienia z płacenia składek, bądź obniżenie wysokości składek z powodu wyjątkowej sytuacji finansowej członka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Przystępując do Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji członkowie stowarzyszenia już w deklaracji członkowskiej potwierdzali zapoznanie się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich oraz deklarowali wysokość miesięcznej składki. Zgodnie z § 12 ust 2 pkt 4 regularne opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia byli wielokrotnie informowani kanałami komunikacji elektronicznej o obowiązku płatności składek członkowskich, oraz sposobie ich uiszczania. Komunikacja ta odbywała się drogą elektroniczną wskazaną w deklaracji członkowskiej, poza tym prowadzona była również na grupach FB Komitetu Obrony Demokracji, za pomocą strony www, oraz grupy FP.

 

 

Menu
Scroll Up