Komunikaty organizacyjne

Stanowisko Zarządu KOD ws. Interpretacji Statutu

Stanowisko ZG 2016/12/21/1

Zarząd Główny KOD, po konsultacjach z zespołem wsparcia prawnego, udziela następujących odpowiedzi związanych z pytaniami członków w kwestiach interpretacji statutu:

1.Termin „władze samorządu terytorialnego” występujący w par. 22 pkt 6 litera c Statutu KOD oznacza wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz członków zarządów dzielnic, powiatów oraz województw.

2.Termin „pełnienie funkcji w administracji publicznej” występujący w par. 22 pkt 6 litera d oznacza kierowanie organami administracji publicznej, czyli pełnienie funkcji ministrów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, działających w ich imieniu lub we własnym imieniu innych organów administracji rządowej

(zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty, które są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych.

3.Nie ma możliwości wykonywania czynnego prawa wyborczego bez osobistej obecności na zgromadzeniach regionalnych czy zgromadzeniu krajowym. Pełnomocnictwa mogą dotyczyć tylko biernego prawa wyborczego, tj. pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie.

4.Uchwały Regionalnych Walnych Zgromadzeń Członków przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 2016 r. (regiony: pomorski, opolski, kujawsko-pomorski, świętokrzyski) w wyniku analizy prawnej Zarządu, zostały uznane za dotknięte nieważnością. Skutkuje to koniecznością ponownego zwołania tych Zgromadzeń.

5.W paragrafie 14 Statutu występuje możliwość skreślenia członka Stowarzyszenia z listy członkowskiej decyzją Zarządu Głównego, z powodu nieopłacania składek członkowskich przez kolejnych sześć miesięcy. Nie jest to działanie automatyczne. Zarząd, w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej, powinien najpierw upewnić się czy dotarła informacja o sposobie płacenia składek, powiadomić o zaległości oraz wyznaczyć ostateczny termin zapłaty. Dopiero później może być podjęta decyzja o skreśleniu z listy członków.

6.W paragrafie 17 Statutu stanowi, że obszar działania jednostek terenowych

Stowarzyszenia odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju oraz że decyzją Zarządu Głównego terenem działania danego oddziału regionalnego może być obszar więcej niż jednego województwa. Analogicznie, decyzją Zarządu

Regionalnego terenem działania grupy lokalnej może być obszar więcej niż jednego powiatu.

 

Stanowisko Zarządu KOD ws interpretacji Statutu par. 22 pkt 6

Stanowisko ZG 2017/01/11/1

Zakaz występujący w par 22 pkt 6 Statutu dotyczy stanowisk wybieralnych zarządczych i kontrolnych, tzn. zarządu głównego, głównej komisji rewizyjnej, głównego sądu koleżeńskiego oraz regionalnych zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zarządów grup lokalnych.

 

Menu
Scroll Up